Vibraphone part from 12- Psalms 111 - Ndiya kubulela kuYehova - Revised

Duration
2 minutes
Genre
World music

For the Lord is worthy for being praised and adored by everyone, anywhere. So, let�s praise ans worsip the Lord since now and for ever. Psalms 111 - Ndiya kubulela kuYehova

1 Haleluya! Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yonke, Elucweyweni lwabathe tye nasebandleni. 2 Zikhulu izenzo zikaYehova, Zezokungxokwa iintsingiselo zazo zonke. 3 Unendili nobungangamela umsebenzi wakhe, Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade. 4 Uyenzele ukuze ikhunjulwe imisebenzi yakhe ebalulekileyo; Unobabalo nemfesane uYehova. 5 Ubaphe ukudla abamoyikayo; Uwukhumbule ngonaphakade umnqophiso wakhe. 6 Ubabonise abantu bakhe amandla ezenzo zakhe, Ebanika ilifa leentlanga. 7 Izenzo zezandla zakhe ziyinyaniso nesiko; Zithembekile zonke iziyalezo zakhe. 8 Zizimasekile nanini nangonaphakade; Zenziwe ngenyaniso, zithe tye. 9 Ubathumele abantu bakhe inkululeko; Uwumisele ngonaphakade umnqophiso wakhe; Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe. 10 Ingqalo yobulumko kukoyika uYehova, Banengqiqo elungileyo bonke abenza ngako; Indumiso yakhe ihlala imi.

Which method of viewing music should I use?

Score Exchange has two methods to display previews of music: seView which uses regular html and javascipt and the Scorch plug-in from Avid which needs to be downloaded and installed onto your computer. Both have advantages and disadvantages:

seView

seView, is the most compatible option. You should be able to view music on all modern web browsers including most mobile devices. Even if your device does not support javascript you should still be able to preview at least page one of the music.

You do not need to install any additional software to use seView.

Scorch

Scorch is a free plug-in from Avid for displaying and printing music. It can also play the music that you're seeing. As modern web browsers are updated, Scorch is no longer compatible with many browsers. Scorch has never been compatible with mobile devices and some web browsers on Mac computers.

If your web browser does not install Scorch automatically, you can click here to download and install scorch manually.

cloud scorch goes here

Licensing for this music

This part was published on Score Exchange by Joao Bosco Rolim Esmeraldo. When you buy it, you are granted a license that includes the following:

Sharing the file you download
When you buy the score - make multiple copies
When you buy parts - make multiple copies

For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

In order to submit this part to ScoreExchange.com Joao Bosco Rolim Esmeraldo has declared that they own the copyright to this work in its entirety or that they have been granted permission from the copyright holder to use their work. If you believe that this part should be not available here because it infringes your or someone elses copyright, please report this part using the copyright abuse form.