PIANO TRIO No.2 for violin, cello & piano

By: Ivo Bláha (*1936)
For: Piano trio
page one of PIANO TRIO No.2 for violin, cello & piano

Buy this score now

PIANO TRIO No.2 for violin, cello & piano

$1.50

$1.50

from $0.10

(+ VAT when applicable)

Preview individual parts:

PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Ivo Bláha (*1936)
Year of composition
2013
Publisher
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
12 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

Video: http://youtu.be/n234C2tKB_U

PIANO TRIO No.2 is music with no concrete programme. But in the course of the work there is possible to notice procedures, which we can call "musical actions". The organization of syntactic elements of the piece as if submits to the logic of natural order based on general psychological relations, on an archetype carried over from old ages of mankind and also on personally seen life events. The phenomena of music, anchored to parameter of time, as if it was specially predestined for modelling of dynamic processes similar to natural actions, changeable emotional states – all which occur inside and outside us. Similar music actions can thus seem familiar, somehow intimate to us.

Klavírní trio č.2 nemá konkrétní mimohudební program. V průběhu skladby však lze sledovat postupy, které bychom mohli nazvat "hudebními ději". Uspořádání skladebných elementů díla jako by podléhalo logice přirozeného řádu vycházejícího z obecných psychologických zákonitostí, z archetypu, který v nás přetrvává z pradávné minulosti lidstva i z našich vlastních osobních zážitků. Fenomén hudby, spjatý s parametrem času, je jakoby přímo předurčen k modelování dynamických procesů podobných přírodním dějům, proměnám citových stavů jedince – všemu tomu, co se odehrává v nás i mimo nás. Hudební děje tohoto typu nám tak mohou připadat povědomé, jistým způsobem blízké.

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of PIANO TRIO No.2 for violin, cello & piano

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .