QUASI SONATA per clavicembalo

For: Solo instrument (Harpsichord)
page one of QUASI SONATA per clavicembalo

Buy this score now

QUASI SONATA per clavicembalo

$1.50

(+ VAT when applicable)
PDF icon

Instant download

You are purchasing high quality sheet music PDF files suitable for printing or viewing on digital devices.
Composer
Year of composition
1998
Difficulty
Difficult (Grades 7+)
Duration
13 minutes
Genre
Modern classical music
License details
For anything not permitted by the above licence then you should contact the publisher first to obtain permission.

Interpreti, kteří hodlají skladbu nastudovat, mohou získat notový materiál přímo od autora: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha Performers, who want to play this piece, can to obtain sheet music directly from author: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

I. Largo serioso Vstupní věta čtyřdílného celku má působit jako velkolepé otevření dramatické scény. Cembalo zahajuje grandiózním, takřka varhanním zvukem. Postupně se pak hudba projasňuje a odhmotňuje, až se vytratí v nadpozemských výšinách.

Opening movement of the four-part work should make an impression of a spectacular entrance of a dramatic scene. Harpsichord commences with monumental sound, like majestic organ. The music then gradually lightens and brightens till it fades away at ethereal height.

II. Animato Tato věta má povahu scénického příběhu se vzrušujícím dějem. Barvitou vyprávěcí linii tu dramaticky vyhrocují kolize kontrastních hudebních charakterů - výrazových protipólů. V průběhu se střetává sarkasmus rychlých staccatových sledů, nostalgie statického klidu, hrozivé tajemno hlubinných temnot i vznosný patos.

The character of this movement is a scenic tale with an exciting plot. The vivid storyline is dramatically escalated by the clashes of the contrasting musical characters – expressional opposite poles. In the course of the movement the sarcasm of the fast staccato sequences is confronted with the nostalgia of the static calm, terrifying mystery of deep darkness and lofty pathos.

III. Lento Pomalá věta má připomenout typický hudební projev cembala známý z historie. Jádrem této jednolité věty je prostá jednohlasá melodie. Ta se postupně rozvíjí v polyfonních strukturách s imitačními postupy a typickými dobovými idiomy včetně příznačné ornamentiky. Věta se uzavírá efektem rezonujících strun navozujícím pocit úplného rozplynutí tohoto hudebního obrazu do ticha.

The slow movement should remind of the typical speech of harpsichord known from history. The core of this seamless movement is a simple monophonic melody. This is gradually developed in polyphonic structures with imitating advancements and typical period idioms including symptomatic ornaments. The movement is concluded by the effect of resonating strings making an impression of total dispersion of the musical picture into silence.

IV. Allegro non serioso Paletu vážněji laděných výrazových odstínů skladby doplňuje ve finální větě odlehčenější hudba rychlého tempa. Po zádumčivém středním dílu se tato pasáž znovu navrací a celé dílo optimisticky uzavírá.

At the finale the serious expressional shades of whole work are supplemented with lightweight fast music. After the pensive central part this passage returns again and optimistically concludes the whole work.

To purchase this score, please add it to your cart above. To purchase music not currently available on Score Exchange or for extended license requests, please contact the publisher directly.

Reviews of QUASI SONATA per clavicembalo

Sorry, there's no reviews of this score yet. Please .